Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (năm 2022).

Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (năm 2022).   Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015…

Read More